ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ג' סיון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה יהושע שי'

וזוג' תי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם. ות"ח על הבשו"ט מעניני נה"ח. ולקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי בנוסח הרב הוא, כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע:

לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכת הצלחה רבה בפעולותיהם בנה"ח ובברכת החג,

מ. שניאורסאהן

***

. . . ובברכת מז"ט לשידוך בנו . . שליט"א.

לפענ"ד אין לומר או לכתוב "אירוסין" – עד שיהיו אירוסין, ואת כת"ר הסליחה.

***

. . . בברכה בקשר ליום ההולדת – לשנת הצלחה בגו"ר – כולל כמובן הצלחה בפרי עטו לזכות הרבים ובברכת החג.

נ.ב.

החוברת ילקוט המועדים חו' ג' נתקבלה, ות"ח.


מצילום האגרת.

מו"ה יהושע: מונדשיין. אגרת נוספות אליו – לקמן אגרת ט'תתיג.

ובברכת מז"ט . . הסליחה: קטעים אלו להרה"ג מו"ה ברוך שמעון שניאורסאהן (מתאריך ה' סיון). נדפסה ב"יגדיל תורה", ירושלים, חוברת ב (כב).

אין לומר או לכתוב "אירוסין" כו': ראה גם שיחת ש"פ תשא ה'תשמ"א ("שיחות קודש" ה'תשמ"א ח"ב ס"ע 512 ואילך).

בברכה . . ות"ח: קטעים אלו למו"ה חיים מנחם טייכטל.