ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ב סיון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

מר שניאור זלמן שי' מסחרי

שלום וברכה!

הנני מאשר בתודה רבה קבלת מכתבו מיום כ"ה באייר, עם המצ"ב.

מובן שהרעיון על דבר יצירת תעסוקה הוא נכון מאד, רעיון מופלג. וכמובן שצדק שהדבר תלוי באם ימצאו אנשי חב"ד שהם פנויים, על כל פנים במידה חשובה, מעסקנות ציבורית אחרת וכו'.

ולכן לכל לראש יש לברר המצב בנוגע לבעי' זו, אשר בכלל קשה הוא, שהרי מחסור גדול מורגש בכח אדם, ובפרט בתקופה הכי אחרונה שדרושה שימת לב מיוחדת מאנשי חב"ד בקשר עם צרכי העולים (הכי חדשים ודי לחכימא ברמיזא).

בכל זה מובן שבהתאם לגודל חשיבות הרעיון יש להתענין ולהתבונן בו, ותקותי חזקה אשר כ' ימשיך לגלות פעילות בכיוון זה וכיוצא בזה ועוד ביתר שאת, ות"ח ת"ח על העבר ועל להבא.

ובמענה על שאלת כ' בזה, הצעתי, וכן כותב אני לאנ"ש שיחיו בזה, שיתיעצו כולם יחד, מובן באופן חשאי ולכן במספר מצומצם של משתתפים, מטעמים מובנים, ואז ידונו בבעי' האמורה לפרטי', וזכות הרבים מסייעתם לדיון ולבירור טוב.

בכבוד ובברכת הצלחה מתוך בריאות הנכונה ולבשו"ט – וגם בענינים הפרטים.

[מכתב המזכירות – בהמשך לאגרת שלפנ"ז]

ב"ה, י"ב סיון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מהעתק מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א למר ש"ז שי' מסחרי המצו"ב, יבינו מה היתה פניתו והצעתו, אף כי בטח כבר בא בדברים עמהם עוד קודם קבלת מכתב זה.

ובודאי למותר לכתוב אשר לאור הקישויים והסתבכויות בסידור העולים החדשים בנחלת הר חב"ד וכו' וכו' ידונו קודם להתיעצות עם מר מסחרי ביניהם לבין עצמם על דבר האפשריות בזה, אפשריות מתאימה להוציאה בפועל. וכן להתיעץ ביניהם על דבר אופן הדיבור עם מר מסחרי, וד"ל.

כן כמובן דרוש שבפגישה עם הנ"ל לא יהי' ניכר פירוד הלבבות שבין אנ"ש, ודי מה שכבר ראה והבחין וכו' וד"ל.

כנהוג במכתבים סודיים, בבקשה להחזיר מכתב זה להמזכירות לאחרי הקריאה והעיון בו.

בכבוד ובברכה,

מזכיר


מר שניאור זלמן מסחרי: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תרב, ובהנסמן בהערות שם. לתוכן האגרת – ראה גם באגרת המזכירות שלאח"ז.

כותב אני: כפה"נ היא אגרת המזכירות שלאח"ז.