ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ג סיון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

בעל מרץ וכו' הרב"א שי'

שלום וברכה!

בהמשך למה שדברנו כאן קודם נסיעתו ביום חמישי בקרני מר הלר שי' ודיבר בפרטיות אודות ההצעה שלו, שמהפרטים נראה שהחששות דכת"ר שאולי העסק אינו בר הכנסה וכולי אין להן מקום, כיון שהבאַנק בארקלי באנגלי' השקיע בו סכום גדול וכולי.

כן הוסיף שהשתתפות המשרדים באה"ק ת"ו שייכת וצריכה לשלם הוצאות העתקת הסניפים האחרים ג"כ לקרית מלאכי, זאת אומרת שאין בזה ענין של הכנסה בשבילו. כן לאו דוקא שיעתיקו כל הסניפים בבת אחת, אם מאיזה טעם שיהי' רוצים לעשות זה צעד אחר צעד.

כן הוסיף שאמת שכמה וכמה בתי חרושת מסוג זה ישנם באה"ק ת"ו אבל הם קטנים שלא בערך מבית חרושת שלהם המספק לערך כששים אחוז ויותר מכל הנצרך באה"ק ת"ו.

עוד האריך בזה וניכרים דברי אמת, אבל אין צורך להעתיקם כאן כיון שאצל הרה"ח וכו' הר"א שי' וואלף נמצאת העתקת השקו"ט שלו עם המשרדים השונים שמהם יראה נכונות כל הנ"ל.

כוונת מכתבי היא בשתים: הא', שכנראה יש כאן איזה סכסוך בין משרד אחד לחברו ובמילא סובל כל הענין, וד"ל. שלכן כדאי לחקור עוה"פ בכל זה ובפרט שבאם ימשיכו את מר הלר לעניני חב"ד יש לקוות לתועלת בעוד שטחים. ועוד וגם זה עיקר, שלשבת קודש העבר כבר חזר הנ"ל ללונדון, אבל אמר שבאם יש איזו תועלת שיבקר באה"ק ת"ו יטלפנו אליו מאה"ק ותיכף ומיד יבוא. הטלפון שלו וכו' נמצא אצל הרא"וו.

מובן מהנ"ל הטעם שאני שולח מכתב זה מהיר דחוף, ובפרט שכפי הידיעה כאן נמצא כעת באה"ק גם מר נתן שי' וואָגעל ידידו של הנ"ל.

ז"ע נתקבל החדשי מהדז'וינט.

בברכת הצלחה ולבשורות טובות בהאמור בתוככי שאר הענינים.


הרב"א: הרב בנימין אלי' גורודצקי. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תרנד, ובהנסמן בהערות שם.

החדשי: התמיכה הכספית החדשית.