ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ד סיון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

מרת שפרה יהודית תחי' מורוזוב

[ברכה ושלום]!

בתמהון רב וגם בצער קראתי מכתבה, בו כותבת ע"ד אי-התיאום בין המשתתפים בפעולות הק' של צא"ח בכלל ובפרט בהנוגע למבצע דהאלמנות והיתומים שליט"א, אשר לכן יש לה סברה שתמעיט השתתפותה בפעולות האמורות וכולי, או בלשונה – להפסיק פעילות שלה.

פשוט שאין לזה מקום כלל וכלל, שהרי כשענין עומד באי-סדר צריך להשתדל לתקנו בתכלית, על כל פנים כפי האפשרי, אבל לא ח"ו להרסו. ואם בכל ענין הדברים אמורים, על אחת כמה וכמה בענין הנוגע לרבים, ובמיוחד כשהרבים הם אלמנות ויתומים וכו'. והאריכות בדבר הכי פשוט אך למותר.

המסקנה ממצב הנ"ל הוא אדרבה שצריכה להוסיף פעילות מבלי להתחשב עם הקישויים, אלא להשתדל למצוא אופנים להתגבר עליהם, וגם כן בדרכי נועם ובדרכי שלום, וכבר נאמר ותשועה ברוב יועץ.

לכתבה שיש אנשים שנעים לעבוד עמהם, ויש אנשים שאין נעים לעבוד עמהם, הרי אינני חושדה כלל שאי-הנעימות ביחסים תביא להפסד פעולות מצדה, אבל מה שחושד אני הוא שמישהו אחר מסית אותה ומנצלה בשביל המחלוקת שיש לו עם פלוני ופלוני. ובאם יש יסוד לחשש זה, הרי גם זו הוכחה שעלי' להמשיך בפעילות ולהוסיף בזה, כיון שכל המשתדל להרבות מחלוקת בישראל ולגרום פירוד הלבבות וכולי, הרי זה היפך שיטת חב"ד בפרט, ושיטת תורתנו – אשר דרכי' דרכי נועם ושלום – בכלל.

לכתבה על דבר אי-הסדר בשילוח הזמנות וכולי, הרי זה ענין טכני, ולכל היותר קשור בהוצאות בלתי גדולות, שבודאי יוכלו להתדבר ביניהם, ובאם ישאר איזה פרט שלא יתברר, אולי כדאי שתכתוב זה באופן רשמי ובהוספה שהעתקה נשלחת אלי.

עוד להוסיף, אף שאינני יודע אם נוגע כל כך לעניננו, והוא שלכל אחד ואחד מבני ישראל יש מעלות וחסרונות, שהרי אין שלם אלא הקב"ה. שלכן לכל אחד ישנו תפקיד שהוא מסוגל אליו במיוחד ותפקיד שאינו ראוי לו כלל, והשני להיפך אינו מסוגל לתפקיד הראשון ומסוגל במיוחד לתפקיד השני. ולכן כשצריכים השנים לעבוד ביחד, מובן שההשתתפות מצליחה כשהראשון עוסק בתפקיד הא' והשני בתפקיד הב', ולא כשאחד נכנס לתחומו של חברו. בפרט בנוגע לניהול עבודה רבת גוונים כמו הנהלת צא"ח, הרי אפשר שמישהו מסוגל ליזמה רחבה ולמעוף גדול והוא בעל מרץ גדול, אזי צריך לנצלו בענינים הזקוקים לתכונות האמורות, ומי שהוא מסודר ועקבי ובעל חשבון וההשערה שלו בנוגע להכנסה והוצאה ולתגובת הציבור היא מציאותית ומעשיית יותר, הרי הוא שייך לניהול כללות הענינים, והרי מובנות התוצאות כשההוצאה היא שלא בערך ההכנסה והחובות הולכים וגדלים, שעלול להזיק לכל הענין ולכללות הענינים ועד לכללות עניני חב"ד.

אין ברצוני להאריך בהאמור, כיון שככתוב לעיל אינו נוגע לענין זה כלל, כי בכל אופן עלי' להמשיך בתפקיד הקדוש שלקחה על עצמה לעודד לב אלמנות ויתומים בחיות ואור חסידותיים, ולהמשיך באופן דלהוסיף מפעם לפעם, והרי הצליחה בזה. וכשתוסיף בפעילות יוסיף ה' בההצלחה. ואשר לקושיים ואי-נעימות וכולי, הרי בחלקם הגדול באים מהסתה ומכאלו שרוצים להרבות במחלוקת, ובנוגע לחלק הנשאר בודאי יש להתגבר על כולו או על כל פנים על רובו, ובאם ישאר משהו בלתי מסודר הרי כבר הורגלו שכל ענין טוב וקדוש קשור בקושיים ובאי-נעימות וכולי.

שולח אני מכתב זה מהיר דחוף בכדי שתקדים בהוספה בפעולות שלה ומתוך שמחה וחיות, והשם ית' יצליחה.

בברכה.


מרת שפרה יהודית מורוזוב: אגרות נוספות אלי' – לעיל חכ"ה אגרת ט'תיד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ט'תתעב.

וכבר נאמר: משלי יא, יד. כד, ו.

דרכי' דרכי נועם: משלי ג, יז.

בשילוח הזמנות: לבר-מצוה ליתומי המלחמות.