ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ה סיון, תשכ"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבה ובו בקשת ברכה פ"נ מיום 5/6,

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובטח למותר להדגיש על הכרח התחזקות בהנהגה בחיי היום יומים שתהא מתאימה להוראת תורתנו תורת חיים וקיום מצותי' עליהם נאמר וחי בהם, שנוסף על העיקר שכן הוא ציווי הקב"ה, הרי גם זה הדרך לקבלת הברכה בהמצטרך להאדם.

מהנכון לבדוק התפילין של בעלה וכן של בנה שיחיו וכן המזוזות בדירתם – באם לא נבדקו בי"ב חודש האחרונים – שתהיינה כולם כשירות כדין.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

בנוגע לבנה שי' – כמובן צודקים הרופאים שמתנגדים לניתוח. ויש לרפאות על ידי דיאטא מתאימה.

באם העתקתם למקום אחר תאפשר ותקל שמירת הדיאטא וכו' – כדאי להעתיק וה' יצליח.


עליהם נאמר: אחרי יח, ה.