ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ערב ראש חודש תמוז, חודש הגאולה, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

תלמידי ישיבת תומכי-תמימים ליובאַוויטש לחג הסיום, מאָנטרעאַל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה על דבר חגיגת הסיום שתתקיים ביום ד' אור ליום ג' תמוז, בשעה טובה ומוצלחת.

ובטח ידוע לכם כי זה היום הוא התחלת השחרור והגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ממאסרו כשנתפס בעת פעילותו במסירת נפש ממש – להפצת לימוד התורה וקיום המצוות באותה ארץ גזירה, ובחסדי השי"ת יצא לחירות בנצחון גמור והיו תוצאותיו עד היום הזה.

ולקראת ימי סגולה אלה, ימי הגאולה הבע"ל, הנזכרים ונעשים מדי שנה בשנה –

וידוע פירוש האריז"ל על "והימים האלה נזכרים ונעשים", שלתקופת השנה מתחדשים כל עניני קדושה וסגולה דאותם הימים אם רק נזכרים ונעשים כדבעי –

אביע ברכתי לכל התלמידים המסיימים שיחיו, שמתוך הרחבה ומתוך שמחה וטוב לבב תזכו למדה מרובה של פנימיות מסירת נפש, שהיא מסירת הרצון, כמבואר בכמה מקומות בדברי אלקים חיים, ותקויים בכם ברכתו של בעל הגאולה,

דער אויבערשטער "זאָל ברענגען אַ פרישע קראַפט אין דעם אייביגן חיזוק היהדות, און עס וועט מקוים ווערן אַז יהי ה' אלקינו עמנו כאשר הי' עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו ולכל בני ישראל יהי' אור ברוחניות ובגשמיות",

וכל אחד ואחד מהמסיימים, בתוככי כל תלמידי הישיבה שיחיו, ימלא תפקידו כתקות בעל הגאולה, מייסד הישיבה, מילוי תפקידו במילואו, הלוך ומוסיף באור תורה ונר מצוה בהידור וחיות חסידותיים, לתפארת ההורים והר"מים והמנהלים והמחנכים שיחיו.

בברכה להצלחה מופלגה ולבשורות טובות – בכל האמור בגשמיות וברוחניות גם יחד,

מ. שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 243.

התחלת השחרור והגאולה: ראה סה"מ קונטרסים ח"א קעה, א. לקו"ש ח"ד ס"ע 1314 ואילך. ובכ"מ.

פירוש האריז"ל: ראה רמ"ז בספר תיקון שובבים, הובא ונתבאר בספר לב דוד (להחיד"א) פכ"ט.

והימים . . ונעשים: אסתר ט, כח.

כמבואר בכמה מקומות: ראה תו"א מקץ לו, ב. לקו"ת שלח מח, סע"ד. ובכ"מ.

ברכתו של בעל הגאולה: שנאמרה בג' תמוז תרפ"ז – נדפסה בסה"מ קונטרסים ח"א קעה, ב ואילך. לקו"ד כרך ד תרצא, ב ואילך. סה"מ תרפ"ז ס"ע קצה ואילך. ספר השיחות תרפ"ז ע' 170.

יהי ה' . . ואל יטשנו: מלכים-א ח, נז.

ולכל בני ישראל יהי' אור: ע"פ לשון הכתוב – בא יו"ד, כג.

באור תורה ונר מצוה: ע"פ משלי ו, כג.