ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, א' תמוז, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים וכו'

הר"ר זבולון שליט"א,

ראב"ד בית הדין האזורי דרחובות

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ה בסיון אודות . . .

ורואה אני מתוך המכתב אי-התאמה עיקרית, כיון שתיאור הסכסוך שבין הזוג במכתב כת"ר הוא כאילו החלוקי דעות שביניהם הוא בנוגע למנהגי חב"ד והמסתעף מזה, בה בשעה שתיאור המצב שמקבל אני זה כמה שנים הוא שהחילוק הוא בנוגע לדיני שו"ע.

בכל זה כתבתי כמה פעמים שישתדלו להתדבר ביניהם, ולאחרי זה שידברו עם הרב מרא דאתרא במקום מגורם וכולי, ורק לאחרי זה יפנו לבי"ד.

בכל אופן, כיון שגדול השלום בכלל ובפרט בהבאת שלום שבין איש לאשתו, כותב הנני עוה"פ להבעל שי' ומצו"ב העתקה כפי בקשת כת"ר.

בכבוד ובברכה.


הר"ר זבולון: גרז.

שגדול השלום בכלל ובפרט בהבאת שלום כו': ראה חולין קמא, א. וש"נ. רמב"ם סוף הל' חנוכה.

כותב הנני: היא האגרת שלאח"ז.