ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, א' תמוז, חודש הגאולה, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו'

מוהר"ר שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם בו כותבים אודות שאלת בתי הכנסיות הישן והחדש וכו' בכפר חב"ד, וחילוקי הדעות בנוגע הרחבתם וכו'.

ובכללות ידועה דעתי אשר כל עניני כפר חב"ד צריך להרחיב אותם, וכמובן ופשוט מבלי לגרום עי"ז גרעון בענין קדושה וטוב. ובודאי שאפשר לקיים תנאי זה.

מובן גם כן שהרחבת הנ"ל קשורה בהוצאות כספיות, שזה מכריח להתחשב באפשריות הכספים שישנם במזומן, ועכ"פ – הבטחות קרובות למזומן.

ועוד להוסיף שבאם האמצעים הכספיים העומדים לרשותם לא יַרשו להרחיב הבנינים דעתה ככל הרצוי, צריכה להיות ההרחבה והבני' עתה באופן כזה אשר לכשירחיב הוי' גבולם וירצו להרחיב יותר ויותר יעלה זה בהוצאות מועטות, זאת אומרת אשר ההרחבה דעתה תהי' באופן להבטיח הרחבה נוספת ובתוספת מרובה על העיקר – בקלות האפשרית.

פרטים בכל הנ"ל צריכים לברר על אתר, כמובן ופשוט.

ויהי רצון אשר בקרוב ממש יצאו מן המצרים והגבולים והצמצומים אשר אף כי בחלקם הם מבחוץ, הנה כנראה שעכ"פ חלק מהם הוא פשוט וואָס עס פעלט אין דעם דער אָפּלייג שלהם, אָפּלייג אמתי אשר כפר חב"ד, אף שנקרא בשם "כפר" הרי הוא מרכז שממנו יוצאת הפצת המעינות בכל אה"ק ת"ו ועד לאופן דופרצת. שנקודה זו צריכה להחדיר כל עניני כפר חב"ד ובדרך ממילא יבטלו עי"ז גם הסיבות לפירוד הלבבות וכו', ויקיימו מקרא מלא שדבר הכתוב הרחב פיך – ואז יקויים – ואמלאהו. (ולהעיר ג"כ מרשימת אדמו"ר הצ"צ על הכתוב).

ומגלגלין זכות ליום זכאי שנכתב המכתב בראש חודש תמוז חודש הגאולה, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. זה עתה קבלתי מכתב מבי"ד הרבני האזורי דרחובות בנידון . . . שתמהתי ביותר לתכנו, שכאילו הסכסוך שביניהם הוא אך ורק בנוגע למנהגי חב"ד, בה בשעה שבמשך הזמן לא זה הי' הנוסח שכתבו אלי.

וכיון שהי' דיון אצל כת"ר מאז וכמה פעמים, ובטח גם עתה יתיעץ . . . עמו, מצו"ב העתק מכתבי להבי"ד הרבני הנ"ל . . . ובטח יודיעני מפתרון והמשך הדברים.


מצילום האגרת.

מוה"ר שניאור זלמן: גרליק. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תצ, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תשלט.

מקרא מלא: תהלים פא, יא.

רשימת אדמו"ר הצ"צ: אוה"ת (יהל אור) לתהלים שם (ע' רצד-ה).

ומגלגלין זכות ליום זכאי: תענית כט, א. וש"נ.

העתק מכתבי: דלעיל אגרת ט'תשג.