ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ג' תמוז, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

אף שאיני מכירה אישית, אבל כיון ששמעתי רבות אודותה מבעלה מר . . שי' מרשה אני לעצמי לפנות אלי' בשורות הבאות ותקותי שלא תקפיד.

לאחרי ההתקשרות על ידי מכתבים נעם לי להכיר את בעלה אישית בביקורו כאן במשך זמן ארוך לפי ערך. ועל יסוד שיחותינו פעמים אחדות, שסיפר לי ראשי פרקים מדברי ימי חייו, שמחתי לראות אשר מצא שלוה נפשית על ידי התקשרותו – עוד יותר – להשקפת עולם הנובעת מתורתנו תורת חיים תורת אמת, שלוה אשר גובלת היא ומביאה גם לאושר פנימי, אושר נפשי.

ובודאי אשר התקרבות האמורה, אשר תוצאותי' שלוה והַרמוני' ואושר, אפשריים הם בעזר ה"עזר" כלשון הכתוב, היינו האשה, דיעה אשר נתאמתה אצלי על ידי סיפור בעלה אודות העזר אשר מצא בה והסיוע בכלל, ובפרט בהאמור.

ולמותר להאריך על דבר ההכרח בשלוה פנימית והרמוני' בשביל שיהיו חיי האדם ראויים לשמם, ובפרט בתקופתנו זו רבת המהפכות בחיי הצבור והכלל וגם בחיי הפרט והיחיד.

ולכן תקותי חזקה אשר כמו בעבר כן גם בעתיד – תעמוד ליד ימינו של בעלה שי' גם בהתקרבות האמורה והתקדמות בזה, שהרי ככל דבר חי בטח תגדל גם ההתקרבות ותתקדם. כונתי ששניהם יחד ילכו ויעלו בחיים על פי תורתנו תורת חיים.

בכל זה אמרתי אשר יש מקום לכתוב על דבר זה בפירוש, כתיבה שכונתה הבעת תקוה ביחד עם עידוד וחיזוק, כיון שלפעמים האדם פוגע בדרכו בהתקדמות האמורה בקישויים וכולי, ובפרט (על פי מה שהורו חכמינו ז"ל) כשפוגע בבני אדם שעדין לא הגיעו למצב האמור ומשתדלים לחזק את עצמם בעיני עצמם ובעיני הבריות על ידי לעג והשפלת אלו שהתקדמו יותר מהם והגיעו לשלב יותר גבוה בהשקפת עולם – תורתנו ואמונתנו. והרי כמה הזהירו חכמינו ז"ל שלא להתבייש מפני המלעיגים, בידעם טבע האדם אשר נסיון לא קל הוא.

– כונתי גם לפרט מיוחד בדבר, והוא בנוגע גידול הזקן, אשר נראה בבעלה שי' במשך שהותו כאן – שהתחיל לגדל הזקן, שהוא בלשון חכמינו ז"ל "לבושו של הקב"ה" ומשרה על איש היהודי צלם אלקים, כמסופר בכמה מדרשים, דבר אשר עלה לבעלה שי' בהיותו כאן לא בקל (בעיקר מטעם האמור, מפני המלעיגים), ובכל זה ומבלי כל השפעה מבחוץ התחיל בזה וכנראה שגם זה הוסיף אצלו בביסוס שלוה הפנימית וההכרה שעומד על בסיס חזק של התורה והמצוה. וזהו מעקרי מטרת מכתבי זה, לבקשה ולהביע תקותי אשר גם בזה תסייע אותו ותעודדו להמשיך גם להבא ומתוך שמחה ושלוה.

מובן שידוע לי שישנם כמה מבני ישראל מקיימי התורה והמצוה ואין מגדלים זקן, וכמבואר חילוקי הדיעות בזה והשיטות בפוסקים. הרי המדובר בנידון זה הוא לא רק מנקודת הפסק דין, כי אם בעיקר מהתוצאות בחיי היחיד אודותו מדובר – שהן לא רק משביעי רצון כי אם הרבה יותר מזה, ונצטרף ענין גידול הזקן לשאר התופעות הטובות בחייו במשך שנים האחרונות, כולל גם היחס שלה וכולי – להוסיף אור וחיים בחייו, אשר בודאי ובודאי ניתוסף על ידי זה גם בחיי' היא.

ומובן שאין ערוך להישג זה ולעלי' זו בחיים – לעומת הלעג מאחדים בהסביבה, אשר כאמור תוכנו הוא הצדקת עצמו של המלעיג בענין שמצפונו מבלבל אותו מזמן לזמן, והדרך הקלה היא השפלת אותם שגם בהערכתו נעלים הם ממנו. ובודאי אין צורך באריכות בהאמור.

ורק להוסיף עוד נקודה, ובנידון האמור גם היא עקרית, ציטוט דברי רבנו ה"צמח צדק" אשר גידול הזקן סגולה מיוחדת לו להמשיך ברכת ה' ברבוי הן בכמות והן באיכות. שמזה מובן אשר כל הזקוק לתוספת ברכה מה' אם בעניני בריאות או בעניני ממונות ועל אחת כמה ברוחניות, עליו לאחוז בהתקדמות זו ביותר וביותר. ובפרט דבכל כגון זה הובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו מלמעלה סיוע רב.

ויהי רצון שיסתדרו גם עניני הנכסים שלהם – הבית וכולי – באופן משביע רצון ויתברכו מהשם ית' בכל המצטרך להם ברוח ובגשם, ותבשר טוב בכל הענינים אודותם מדובר.

בברכה,

מ. שניאורסאהן


כלשון הכתוב: בראשית ב, כ.

הזהירו חכמינו ז"ל: רמ"א או"ח בתחילתו. שו"ע אדה"ז שם מהדו"ק ס"ג. מהדו"ת ס"א.

גידול הזקן: ראה גם לעיל אגרת ט'תקפג. חכ"ג אגרת ח'תתקעד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תשלב.

בלשון חכמינו ז"ל: ראה ב"ר ספנ"ח. שו"ת צ"צ חלק יו"ד סצ"ג סי"ד [טו]. וראה תו"מ סה"מ חשון ע' שא ואילך. וש"נ.

צלם אלקים: ראה אוה"ת נ"ך כרך ב ע' תשעו. ספר הדרת פנים – זקן (נ.י. תשל"ח), ח"ב פי"ט (ע' תקנא ואילך). וש"נ.

חילוקי הדיעות בזה והשיטות בפוסקים: נלקטו ונסמנו בספר הדרת פנים – זקן הנ"ל.

דברי רבנו ה"צמח צדק": ראה אוה"ת לתהלים (יהל אור), מילואים ע' תרכו. הנעתק בס' הליקוטים – דא"ח צ"צ ערך תקוני דיקנא יגת"ד (ס"ע שכד ואילך).

הובטחנו הבא לטהר כו': יומא לח, סע"ב. וש"נ.