ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ח' תמוז תשכ"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה ישכר דוב שי' הלוי

שלום וברכה!

מצו"ב רשימת הדברים שנאמרו לתלמידות מסיימות ומדריכות. ובטח ינצלו זה באופן הכי המתאים והכי מועיל.

וכיון שמתקרבים אנו לימי הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, יב-יג תמוז, יצליח השי"ת את כאו"א אשר מכאן ולהבא יתמעטו ויבטלו המניעות בעבודת הפצת היהדות בכלל, ובהחזקת והרחבת הענינים והמוסדות שבהם עמל ויגע כ"ק מו"ח אדמו"ר בפרט, ונלכה באורחותיו נס"ו.

בברכת חג הגאולה לכאו"א מהתלמידות תי' והמורים וההנהלה שי',

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

מו"ה ישכר דוב הלוי: גורעוויטש, מנהל בית רבקה ביעֶרעס, צרפת. אגרות נוספות אליו – לעיל חי"ד אגרת ד'תתעב, ובהנסמן בהערות שם.

רשימת הדברים: נדפסה בלקו"ש ח"ח ע' 304 ואילך.