ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, יו"ד תמוז, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

ארגון נשי חב"ד, כפר חב"ד

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

הנני לאשר בזה קבלת הפ"נ מז' תמוז, חודש הגאולה, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו,

שידוע עד כמה מסר נפשו להפצת היהדות והחדרתה בכל אחד ואחת מבני ישראל מקטן ועד גדול וכו', ובשימת לב מיוחדה בנוגע לנשי ובנות ישראל, עד שציווה להוציא לאור כמה משיחותיו הק' בהעתקה מובנת להן נוסף על שיחות-קודש מופנות במיוחד לנשי ישראל,

שדברי צדיקים קיימים לעד, בפרט הקשורים בפנימיות ובמרץ רב ובהשתדלות רבה וכולי,

ולכן תקותי שכל אחת ואחת מהן תתבונן בנתינת-כח הניתנת להצליח בדרך האמורה לבסס ולהפיץ היהדות המסורתית בתוך ביתן פנימה ובהסביבה ובכל מקום שידן מגעת, ובאופן דמוסיף והולך, מתוך אור וחיות חסידותיים. וגדול שכרן להקים בתים בישראל, בתים מיוסדים על יסודי התורה והמצוה, שאז הבית והבנין הוא בנין עדי-עד, ולהקים צבאות ה' בנים ובנות זרע ברך הוי', ועמהם יחד תצאנה בתוככי כלל ישראל, לקבל פני משיח צדקנו בגאולה השלימה והאמתית בקרוב ממש.

בברכה להצלחה בכל עניניהן הכלליים והפרטיים גם יחד ובברכת חג הגאולה,

מ. שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 375.

שציווה להוציא לאור . . בהעתקה: ראה אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ד ע' יג. ועוד.

שיחות-קודש מופנות במיוחד לנשי ישראל: ראה לדוגמא לקו"ד כרך ג בסופו (תקעא, ב ואילך).

זרע ברך הוי': ישעי' סא, ט.