ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ימי הגאולה דחודש תמוז, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבו,

ובעמדנו בימי הגאולה, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, אשר מסר נפשו בעד אחינו בני ישראל במדינה ההיא ופעל רבות בנוגע לעניניהם הגשמיים ועניניהם הרוחניים, עניני פרנסה כפשוטה ועניני התורה, תורת חיים, ומצוותי' עליהן נאמר וחי בהם,

וכיון שדברי צדיקים ועל אחת כמה וכמה פעולות צדיקים קיימים לעד,

הרי זה נותן כח לכל אחד ואחת בכל מקום שהם, ועל אחת כמה וכמה בארצנו הקדושה, ארץ אשר עיני הוי' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ללכת מחיל אל חיל בדרך חיים של תורת חיים ומצוות אלקים חיים, ולהתברך בברכת ה' בהסתדרות טובה ופרנסה טובה והצלחה בכל עניניהם הרוחניים וגאולה מכל ענינים המבלבלים,

ומגאולה הפרטית לגאולה הכללית, שיזכו בתוככי כלל ישראל לגאולה השלימה והאמתית בקרוב ממש על ידי משיח צדקנו.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות בכל האמור, ובברכת חג הגאולה.


כללי פרטי. והיא אגרת שנשלחה לאנ"ש שיחיו שעלו לאחרונה מאחורי מסך הברזל והתיישבו בארה"ק.

עליהן נאמר: אחרי יח, ה.

ארץ אשר גו': עקב יא, יב.

מחיל אל חיל: תהלים פד, ח. וראה ברכות ומו"ק בסופן. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.