ספריית חב"ד ליובאוויטש

[מברק, כ"ג תמוז, ה'תשכ"ט]

בהלכות קטנות בהרא"ש הלכות תפילין סימן ט"ו; שמפני קיום מצות תפילין "שמניחין על הזרוע והקדקוד" ותיקונן, יתקיים באנשי המלחמה וטרף זרוע אף קדקוד.

ומצוה וזכות לפרסם הלכה זו בין אנשי המלחמה וכל קרוביהם וידידיהם [ו]כל בני ישראל שליט"א בכל מקום שהם.


ראה גם לעיל אגרת ט'תרלה, ובהנסמן בהערות שם. וראה לקו"ש ח"ט ע' 55 ואילך.

בהלכות קטנות: כהגירסא שהובאה במעדני יו"ט שם.

וטרף . . קדקוד: ברכה לג, כ. וראה לקו"ש שם ע' 11 ואילך.

בין אנשי המלחמה: בסיום אגרת למו"ה ב"צ ליפסקר (שעסק במבצע תפילין בעת מלחמת ההתשה) מאסרו חה"פ שנה זו הוסיף בכתי"ק: "בפ"ש כל חבריו במחנה – שליט"א, וזכות מצות תפלין תגן עליהם בכל מקום ובברכה לבשו"ט".