ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ב' מנ"א, תשכ"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום כ"ח תמוז:

אין כדאי לנסוע מאהקת"ו לחו"ל.

כדאי להשתדל ביותר להמשיך בשטח החינוך הכשר: ברשת חב"ד, באם אי אפשר – ברשת "בית יעקב", חינוך עצמאי וכיו"ב. וה' יצליחה.

תקותי שמתענינת (באופן המתאים) בנוגע לשידוך.

הפ"נ יקרא בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר


נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ב ע' קכט.