ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ה' מנ"א, תשכ"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום כ' תמוז,

א) בנוגע לחילוף הבית כו' – כפי שתתדבר עם בעלה שי', אבל ודאי שצריך להיות בכפר חב"ד דוקא ושם ציוה השי"ת את הברכה.

ב) בנוגע לנסיעה מאהקת"ו לחוץ לארץ כו' – אין כדאית (עכ"פ לע"ע) נסיעתה.

בטח משתתפת בפעולות נשי חב"ד בכפר חב"ד וה' יצליחן.

הפ"נ יקרא בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה.


ושם ציוה . . הברכה: ע"פ לשון הכתוב – תהלים קלג, ג. וראה גם לעיל חכ"ה אגרת ט'תצ, ובהנסמן בהערות שם.