ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ועש"ק ואתחנן, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב והפ"נ שבו יקרא עה"צ הק'. ות"ח על הבשו"ט.

ועל של עתה באתי, אשר שאלוני חוות דעתי בקשר עם "מבצע תפילין",

האם גם עתה צ"ל השתדלות מיוחדת בזה ובכל התוקף ובכל החוגים,

השתדלות – ובכל הדרכים המתאימות – לחזק קיום מצות תפילין והפצתה בכל מקום שיד אדם, אתם קרוים אדם, מגעת,

אף כי, כמובן, בכל חוג וחוג ע"פ דרכו הוא, אבל כל הדרכים והגישות יסודתן בהררי קודש, הוא צד השווה שבכל החוגים, בלשון חכמינו ז"ל "אני ישנה (אבל) ולבי ער לעשותם (המצות) כו' להקב"ה שיגאלני (מן הגלות)", ובפרט מצות תפילין שהוקשה כל התורה כולה לתפילין,

וכאשר ידבר המשתדל בדברים היוצאים מן הלב הנה הובטח "כי כל דבר שיצא מן הלב יכנס בלב", וכיון שכל האברים תלוין בלב, הרי סוף סוף יפעול פעולתו –

ודעתי ברורה אשר ההתעוררות והבקשה והדרישה ע"ד "מבצע תפילין", שמדובר בהן זה שנתים ימים ויותר – בתקפן עומדות גם עתה. ואדרבה ביתר שאת וביתר עז, כי המצב בהוה הוא שזקוקים כעת לא רק לזה אשר "כל עמי הארץ . . יראו ממך" – יראה הבאה ע"י מצות תפילין – אלא גם – לתוכן ההלכה הידועה – כמ"ש הרא"ש (הל' קטנות – הל' תפילין סט"ו) וז"ל:

. . מפני קיום מצות תפילין ותיקונן יתקיים באנשי המלחמה וטרף זרוע אף קדקד.

וע"פ האמור מובן גודל המצוה והזכות לפרסם הלכה זו בין כל אנשי המלחמה וקרוביהם וידידיהם וכל בנ"י – שליט"א – בכל מקום שהם.

ויהי רצון אשר בקרוב ממש נזכה – בתוככי כל אחב"י – לאמר אשר מצב זה הי' ביום אתמול, כי ישלוט השלום בעולם ובפרט בארץ הקודש עלי' נאמר: ונתתי שלום בארץ,

ויוסיפו כאו"א מבנ"י בתורה ומצותי' מתוך שלום השקט ובטח.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל,

מ. שניאורסאהן

***

נ.ב. ז"ע נתקבל מכ' מכ"ו מנ"א והפ"נ שבו יקרא בעת רצון על הציון הק'. ביטוי ההודי' בנדו"ז – ע"י פעולות ד"אהבת ישראל".


כללי פרטי. נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 277, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

בפ' השבוע: ואתחנן ו, ח.

אשר שאלוני . . מבצע תפלין: ראה גם שיחת ש"פ מטו"מ שנה זו ("שיחות-קודש" תשכ"ט ח"ב ע' 337). לעיל אגרת ט'תרלה, ובהנסמן בהערות שם.

באגה"ק דאדה"ז: נדפסה לאח"ז גם באגרות-קודש שלו ח"א אגרת צג.

ס' הקונטרסים ח"א: צא, א ואילך.

וראה צפע"נ: לכללות ההערה ראה גם לקו"ש ח"ט ע' 56. חי"ט ע' 47 ואילך. חל"ט ע' 42 ואילך.

כל . . ממך: תבוא כח, יו"ד.

וטרף . . קדקד: ברכה לג, כ. וראה לקו"ש ח"ט ע' 11 ואילך.

עלי' נאמר: בחוקותי כו, ו.

ד"ה אתה אחד לאדמו"ר האמצעי: מאמרי אדהאמ"צ – קונטרסים בתחלתו.

אוה"ת . . עה"פ ונתתי שלום: אוה"ת ויקרא כרך א ס"ע קצח ואילך.

שלום השקט ובטח: נוסח "אתה אחד" בתפלת העמידה דמנחת שבת.

נ.ב. . . ישראל: נדפס ב"מקדש מלך" ח"ג ע' רס.

ביטוי ההודי': על השאלה כיצד להודות לה' על רפואת בנו שחלה במחלה קשה והתרפא ב"ה לגמרי.

של עתה: ומשיעור היום בפ' השבוע: וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך.

לחזק: ראה שבת (קל, א): מוחזקת כו' מרופה כו'. ודתענית (יז, סע"ב) ד"ת א"צ חיזוק (שלא יקילו בהם), היינו ע"י ד"א. ובאבות (רפ"א) ועשו סייג לתורה, היינו הרחקה (כפיה"מ שם. ראה אדר"נ רפ"ב. שבת יג, סע"א. וברמב"ם הל' ממרים פ"ב ה"ד "לחזק הדת ולעשות סייג". וראה שם פ"א ה"ב. ואכ"מ). ודברכות (לב, ב), היינו שיהי' תמיד בכל כחו (פרש"י שם), או שאף שלא הצליח יחזור עוה"פ (כ"מ באגה"ק דאדה"ז (בית רבי ע' קנ), וי"ל דהוכחתו ממאמר הסמוך לו: אם ראה כו' שנאמר קוה כו').

אתם קרוים אדם: יבמות סא, רע"א.

בהררי קודש: היא בחי' חכמה שבנפש האלקית שבה מלובש אור א"ס ב"ה (תניא ספי"ט). ולהעיר מהתרגום (תהלים פז, א).

אני ישנה . . הגלות): ילקוט שמעוני שה"ש רמז תתקפח. וראה ד"ה אני ישנה תר"ץ וביאורו (ס' הקונטרסים ח"א).

שהוקשה . . לתפלין: קדושין לה, א. – דהכוונה לכל המצות. – ועפ"ז יומתק מה שאמר אלישע על תפלין כנפי יונה (שבת מט, א), אף דדרז"ל עה"פ (תהלים סח, יד) היא "מצות" סתם. ועפ"ז יל"פ דברי רש"י שם ד"ה כנפי יונה "מפני שהם מצות" (אף דפשוטי' – "הם" קאי אכנפי יונה).

הובטח: ספר הישר לר"ת שי"ג. של"ה ש' האותיות אות ל'.

שכל . . בלב: ירוש' תרומות ספ"ח. וראה זח"ג קסא, ב. וראה של"ה שם.

כל עמי . . תפלין: ברכות (ו, א) ושם "אלו תפלין שבראש". אבל הרי צ"ל כל זמן שבין עיניך יהו שתים (מנחות לו, א). וראה צפע"נ (להגאון הרגצובי) על הרמב"ם הל' תפלין (פ"ד ה"ד) דתש"י מוסיפה בתש"ר. ולכאורה פשוט אשר גם תש"ר בפ"ע דיים לפעול "ויראו" (ראה תוס'. וצע"ג רש"י מנחות לה, ב).

הרא"ש: וראה ג"כ בחיי מטות לב, לב.

מפני . . ותיקונן: נ"א: ע"ש קיום מצות תפלין שתקנו.

וטרף זרוע: תש"י גם בפ"ע – (לא רק שמוסיפה בתש"ר כדלעיל (ובפרט לפרש"י הנ"ל) – כי שם הפעולה "ויראו" היא באחרים – ותש"י לא לאחרים לאות (מנחות לז, ב), משא"כ) "וטרף".

ונתתי שלום בארץ: להעיר ממרז"ל כל הנותן בעין יפה נותן, ובפרש"י – ב"ב עא, א ד"ה אבל – מוסיף: יותר מדאי. ולהעיר מפרש"י ר"פ השבוע: ואתחנן כו' מתנת חנם אעפ"י כו'.

שלום השקט ובטח: להעיר מאגה"ק סי"ב. ד"ה אתה אחד לאדמו"ר האמצעי. אוה"ת לאדמו"ר הצ"צ (וכן מפ' ואתחנן ע' שכז – ושם מביא משל"ה מס' חולין ר"פ תו"א, קטז, א) עה"פ ונתתי שלום.