ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ט מנ"א, תשכ"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

בתמהון גדול קראתי מכ' בנוגע לביה"ס,

מונה שם כו"כ ענינים אשר אנ"ש שי' הבטיחו ולא קיימו וכו' וכו' והמסובב עי"ז וכו' וכתוצאה מכ"ז עוזב את ביה"ס וכו' –

והנה מובן ופשוט – שכל הענין ה"ה בינו ובין הת' שיחיו וכן ועיקר – כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר ע"ש נקרא ביה"ס ושמא מילתא הוא, וזכה אשר הנהלת ביה"ס נמסרה בהשגח"פ לו דוקא, והצליח בעז"ה ובהתעוררות ר"ר של כ"ק מו"ח אדמו"ר יותר מהמשוער, אלא שכמו [ב]כל דבר שבקדושה מתעוררים מנגדים וכו' וכו' – וכמש"נ מנסה ה"א אתכם לדעת גו'.

מבלי להכנס להערכת אשמת אחדים מאנ"ש, שהבטיחו – לפי כתבו – עזר כספי ועוד וחזרו בהם (ובאם כן הוא – יכול למסור להם בשמי, שעל כיו"ב נאמר אמירתו לגבוה כו' ובנדו"ד ה"ז הבטחה לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל. ומאין למי שהוא עזות ושטות וכו' כזו שלא לקיים הבטחה לכ"ק מו"ח אדמו"ר?) – אין זה נוגע לתפקידו הק' הוא בביה"ס אהלי"י, וכן – לגורל הת' בשנה"ל הבע"ל. ובטח יתייעץ בכ"ז עוה"פ עם ידידים הרואים המצב על אתר. ויה"ר מהשי"ת שיחליט בטוב בכהנ"ל ויצליח.

בברכה.


לביה"ס: אהלי יוסף יצחק ליובאַוויטש.

ושמא מילתא הוא: ראה גם לעיל ח"א אגרת קנד. וש"נ.

וכמש"נ: פ' ראה יג, ד.

אמירתו לגבוה כו': קידושין כח, ב (במשנה). וש"נ.

בשנה"ל הבע"ל: בשנת הלימודים הבאה עלינו לטובה.