ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ערב שבת קודש מברכים אלול, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה משה א. יפה שי'

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבו מט"ו מנ"א וממהר לענות עליו, כי צר לי שכנראה נפלה אי-הבנה שגורמת ביחסינו ההדדיים, שתקותי חזקה שכמו שהיו ידידותיים בעבר כמו כן יהיו להבא, ואדרבה ביתר שאת.

ולנושא מכתבו שכותב בענין מר וולינסקי שי', הנה מעשה שהי' כך הי', שמר וולינסקי ביקר אותי לפני חדשים אחדים וסיפר לי שזה מכבר הבטיח סכומים מסויימים לעניני חב"ד, וכיון שמעונין במיוחד בעניני גמ"ח והכנסת כלה, הרי רוצה להקדיש חלק מהתחייבות שלו האמורה לקרן גמ"ח וקרן הכנסת כלה בארצנו הקדושה אלא – וכאמור, כל דיבור שלו הי' בחדרי ומדעת עצמו דיבר אלי – כיון שכספו המוקדש לתרומות וענינים ציבוריים באה"ק ת"ו נמצא בקופת היכל שלמה בהנהלתו של מר, לכן לא ישלח הכסף מכאן (מקנדה) כי אם יודיע להנהלת היכל שלמה שימסרו משם הסכום לאנשי חב"ד באה"ק. כן הוסיף שסכום הראשון ההוא חשבון ההתחייבות שלו. אגב, באותה הזדמנות סיפר לי גם כן על דבר פעולותיו האחרות הנעשות באה"ק ת"ו באמצעות מר, וכמובן שנצלתי את ההזדמנות לעודדו בזה וכולי.

ולכן כאשר סיפר לי גיסי הרב שליט"א אשר מדובר על דבר הקמת ועדה מיוחדת בזה וכולי, אמרתי לו שכל ענין זה חידוש הוא בעיני, שלא הוזכר דבר זה כלל וכלל, כי אם כנ"ל על דבר ענין טכני של העברת הסכום שהתחייב לא מקנדה כי אם באה"ק ת"ו עצמה.

וצר לי ביותר שכנראה מישהו פירש את הדברים באופן אחר, אף שלכאורה אי אפשר כלל, כיון שהמדובר הי' בחדרי.

פשוט שאין בזה כל ענין של אי-אימון ח"ו במר ומסייעיו, אלא שכנ"ל המדובר הי' בהתחייבותו של מר וולינסקי לחב"ד בחו"ל ובאה"ק, ובדרכים איך שיביא זה לפועל.

בנוגע להתחייבות האמורה, הרי אפשר למסור כל הסכום להרב אפרים שי' וואלף, שבבוא הזמן יקבל הוראות מכאן ע"ד החלוקה וכולי.

כיון שלא מזכיר מר דבר בנוגע לבני ביתו שיחיו, ובפרט בניו שי', התקוה שהוא סימן מובהק שהכל בסדר.

בכבוד ובברכה.


מו"ה משה א. יפה: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תקעט, ובהנסמן בהערות שם.