ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ערב שבת קודש מברכים אלול, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הרב החכם נכבד ונעלה איש המעלה משכיל על דבר טוב וכו'

הרב אליהו המכונה ד"ר טואף

רב ראשי

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש מכת"ר על ידי הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' הרב גרשון מענדל שי' גרליק, ות"ח גם כן בעד תשורתו ספר שו"ת זכות אבות.

ובעמדנו ערב שבת קודש מברכים אלו"ל, חודש הרחמים והסליחות, ידוע ביאור כ"ק רבנו הזקן בעל התניא והשלחן ערוך בענין סגולת חודש זה על פי משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה ואז רשאין כל מי שרוצה להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם וכו' (לקוטי תורה, פ' ראה, ע' לב).

ויהי רצון שכאו"א מאתנו ינצל חודש זה במילואו, ותולה ארץ על בלימה ייטיב לכת"ר ולכל אשר לו הכתיבה והחתימה לשנה טובה מתוקה ונעימה.

בכבוד ובברכה.


הרב אליהו . . טואף: אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ב אגרת ח'תעא.