ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'תשכח

ב"ה, כ"ז מנחם אב, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד אגר' אלכסנדר שי' כהן

המחלקה לאיחסון פירות וירקות

מכון וולקני לחקר החקלאות

ת.ד. 15 רחובות

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת מכתבו מכ"ז בתמוז (13 ביולי) שנתקבל באיחור, בו שואל חוות דעתי בנדון איחסון אתרוגים אשר הקדימו או אחרו להבשיל למועד החג.

רואני ממכתבו שמכיר שיש בזה שאלה סבוכה בהלכה.

וארשה לי לומר, שאף על פי שאינני מומחה בפרוצדורה שמתאר במכתבו, אבל על פי תיאורו נראה לי שיהי' קשה ביותר למצוא היתר על פי הלכה להשתמש באתרוגים כאלה לשם מצוה. ומובן שבזה גופא יש חילוק יסודי בין טיפולים הנעשים בעודם על העץ ובין טיפולים הנעשים לאחרי שנתלשו כבר.

אבל בכלל אין מעניני לפסוק שאלות, וגם אין צורך, שהרי יכול לפנות ישר לגדולי הפוסקים באה"ק ת"ו, שיוכלו גם כן לראות אישית את הפרוצדורה, ועל אתר, ולחוות דעת תורה בזה.

בכבוד ובברכה.