ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ז מנחם אב, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

בזה הנני לאשר קבלת מכתבכם, בקשת ברכה פ"נ, שייקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר בעת רצון.

וכיון שזכיתם להיות בגן ישראל ובארץ ישראל, ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה,

יהי רצון שתתאימו לשם זה, שכל רואיכם יאמרו: אלה הם פירות גן ישראל; אלה הם בני ישראל שקבלו תורת ישראל מאלקי ישראל, השוקדים בלימודה ובקיום מצוותי', ישראל אשר בך אתפאר.

ובודאי ביארו לכם שאחת המטרות של קיטנת גן ישראל היא להמשיך ההשפעה בכל ימות השנה, וזה יהי' צנור להמשכת וקבלת ברכות ה' בתוספת ברכה והצלחה בכל עניניכם, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.


ארץ אשר גו': עקב יא, יב.

ישראל אשר בך אתפאר: ישעי' מט, ג.