ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש אלול, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

האברך הרב אביגדור שי'

שלום וברכה!

בשמחה ובתענוג מיוחד קבלתי מכתבו מעש"ק פ' ראה, בצירוף העתק הסמיכה והורמנא דרבנן שקבל בארץ הקודש. ובפרט שנוסח הסמיכה הוא בכמה הוספות על נוסח הרגיל של סמיכה, זאת אומרת שהמסמיכים מצאו בהמוסמך מעלות וענינים יותר על הרגיל בין מקבלי סמיכה.

ויהי רצון אשר כפי שעזרו השי"ת לעלות בידיעת התורה ועד לפסק הלכה למעשה, יקויים בו מאמר חכמינו ז"ל מי שיש לו מנה רוצה מאתים, מאתים רוצה ד' מאות. כמובן כוונתי בזה בנוגע לידיעת התורה וכולי, וכפי שדברנו בהיותו כאן.

ובודאי ידועה לו השקפתי בזה, וגם בלעדי זאת, אשר מוכרחת גם כן ידיעה בפנימיות התורה, אשר בדורנו נתגלתה בתורת החסידות; ועוד יותר בדורנו דור יתום של חשך כפול ומכופל. ובפרט מוכרחת ידיעה האמורה בכל אלו שחוננו בכשרון השפעה בסביבתם, שהשפעה אמתית הרי היא כשכובשים את המח וגם את הלב של הזקוק להשפעה, שלזה מוכרחת הגישה אל הלב מתוך חיות והתלהבות וכולי, שכל אלו באים בעיקר מלימוד תורת החסידות ומחיים על פי דרכה. ויהי רצון שגם בזה יצליח ויבשר טוב.

וסגולה מיוחדת לימים אלו גם בהאמור, כמבואר באחרונים שחודש אלול ועשרת ימי תשובה המה הימים שיש להרבות בהם בעניני עבודה שבלב היא תפילה, אפילו לאלו שעיקרם בכל השנה הוא לימוד התורה. והרי ענין התפילה כפס"ד מפורש בשו"ע (או"ח סי' צ"ח) תנאי והקדמה בעבודת התפילה כדרוש היא התבוננות בגדלות הבורא ושפלות האדם, שכל זה הוא מתוכן תורת החסידות.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור ובברכת כתיבה וחתימה טובה.


מאמר חכמינו ז"ל: ראה קה"ר פ"א, יג. פ"ג, יו"ד. רמב"ן ובחיי ס"פ חיי שרה. ועוד.

כמבואר באחרונים: אלף למטה במטה אפרים סתקפ"א סקט"ו.