ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ד' אלול, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מכתבו מבלי תאריך הגיעני ות"ח על הבשו"ט.

ויהי רצון שיקויים בו ובבני ביתו שיחיו דבר אדמו"ר ה"צמח צדק" (פוסק בנגלה דתורה ופוסק בפנימיות התורה) על הכתוב והוא רחום (נדפס במילואים לרשימותיו על ס' תהלים), אשר על ידי י"ג תיקוני הזקן ממשיכים י"ג תיקוני דיקנא דעתיקא, הם רחמים גדולים, וכסיום דבריו במקום אחר (בספר המצוות, דף קי"ד סע"ב) בנוגע למדת הרחמים בכלל ורחמים רבים במיוחד, שאז הברכה נחלה בלי מצרים מבריח מן הקצה כו'.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל ובברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.


במילואים . . תהלים: יהל אור ע' תרכו. וראה גם לעיל אגרת ט'תשו, ובהנסמן בהערות שם.

דף קי"ד סע"ב: בהוצאת קה"ת תנש"א הוא בדף קצח, סע"ב. וראה גם שם קפד, ב.

נחלה בלי מצרים: ראה שבת קיח, סע"א.