ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ה' אלול, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מט"ז באב, בו כותב על דבר מסיבת ההילולא ויום הזכרון של הוריו ושל דודו ז"ל.

ויהי רצון שתהי' המסיבה בהצלחה, ובמסיבה כגון זו הצלחה כמובן פירוש המשכת ההשפעה גם בימים הבאים לאחרי זה, להוספה בלימוד התורה ובהידור קיום מצותי', אשר זה בא על ידי לימוד התורה בהקדמת יראת שמים ומתוך יראת שמים, כמבואר בדברי חכמינו ז"ל.

והרי זה גם כן מענינא דיומייא אילין, וכידוע אשר מ' ימים האחרונים, שהתחלתם ורובם בחודש אלול, הי' ענינם תורה ותפלה (תשובה) גם יחד, משא"כ מ' ימים הראשונים שענינם תורה ומ' ימים האמצעיים שענינם תפלה (תשובה).

ויברכהו השי"ת נותן התורה ומצוה המצוה באריכות ימים ושנים טובות, וירבה חילו בענינים האמורים, הן לעצמו ועוד ועיקר ברבים, וזכות הרבים מסייעתו, לעשות בכל זה מתוך בריאות הנכונה בשמחה ובטוב לבב.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה לכל המשתתפים במסיבה האמורה, ומובן ופשוט לכל בני ביתו שי', ולבשורות טובות בכל האמור.

נ.ב. מצורף במכתבו העתק מכתבו מאז בקשר עם יום ההולדת. וכמדומה שעניתי בשעתו. ובכל אופן טובים השנים גו' ויתברך בשנה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות גם יחד, ובנקודה הפנימית – לשבוע נחת אמתי, הוא נחת יהודי תורתי חסידותי מכל יוצאי חלציו שיחיו.


מו"ה שניאור זלמן: יצחקי. אגרות נוספות אליו – לעיל חי"ד אגרת ד'תתקכו, ובהנסמן בהערות שם.

לימוד התורה בהקדמת יראת שמים: ראה שבת לא, סע"א. לקו"ת ויקרא ו, א. קונטרס עץ החיים פי"א ואילך.

וכידוע: וראה גם אגרת שלאח"ז.

טובים השנים גו': קהלת ד, ט.