ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ה' אלול, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

כבוד הנהלת הכולל "יד שאול" ובראשם הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים וכו' מוה"ר יעקב הכהן, נשיא והרב וו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר חיים צבי שי', מנהל

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה על דבר פתיחת הכולל ע"ש הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים וכו' הרחש"ז הלוי ע"ה, אשר תתקיים בי"ב אלול הבע"ל.

ויהי רצון אשר תהי' הפתיחה בשעה טובה ומוצלחת, הצלחה בלימוד התורה מתוך יראת שמים ובהקדמת היראה לחכמה שאז החכמה מתקיימת, כדברי חכמינו במשנתם. וחפץ הוי' בידם יצליח, כסיום מכתב כת"ר, להקים עול – וכשתי דרשות חכמינו ז"ל בזה, עולה של תורה ועולה של תשובה גם יחד, שהרי שתי דרשות רז"ל זה באות כאחד באותו הכתוב,

והרי זה גם מענינא דיומייא אילין, וכידוע אשר מ' ימים האחרונים, שהתחלתם ורובם בחודש אלול, הי' ענינם תורה ותפלה (תשובה) גם יחד, משא"כ מ' ימים הראשונים שענינם תורה ומ' ימים האמצעיים שענינם תפלה (תשובה).

ובפרט אשר הרחש"ז ז"ל הלוי במשך חייו עלי אדמות הקדיש ונתן מממונו ומגופו ומנשמתו לענינים אלו, ונתינה בעין יפה.

ובודאי יהי' הלימוד באופן שיביא לידי מעשה, כוונתי לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, הוראה בפועל, אשר בפרט בתקופתנו זו הרי לימוד זה הכרח השעה הוא, בכל מקום ובפרט במדינתם ועירם. וזכות הרבים מסייעתם.

בכבוד ובברכת הצלחה ובשורות טובות בכל האמור ולכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,

מ. שניאורסאהן


בלימוד התורה מתוך יראת שמים: ראה לעיל אגרת ט'תשלג, ובהנסמן בהערות שם.

כדברי חכמינו במשנתם: אבות פ"ג מ"ט.

וכשתי דרשות חכמינו ז"ל בזה: עה"פ (שמואל-ב כג, א) הוקם על – מו"ק טז, ב. ע"ז ה, א. במדב"ר פי"ח, כא. תנחומא קרח יב. תדא"ר רפ"ב. מדרש שמואל פכ"ט. ועוד.

שהרי . . באות כאחד: ראה לקו"ש ח"ג ע' 782. ובכ"מ.

וכידוע: ראה גם לעיל אגרת שלפנ"ז.

ונתינה בעין יפה: ראה ב"ב נג, א. ועוד.

שיביא לידי מעשה: ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא: יומא כו, א.