ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ז' אלול, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכל המשתתפות בכנס הארצי הששי של ארגון נשי ובנות חב"ד בארצנו הקדושה תבנה ותכונן ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

הנני לאשר קבלת המכתב וההזמנה לכנס שיתקיים ביום השלישי י"ב אלול הבע"ל.

ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת, בהצלחה מופלגה בכל הפרטים, ובפרט שיהי' לו המשך בהתחזקות ועידוד-רוח ומרץ גדול בכל הפעולות והענינים במסגרת התכנית של נשי ובנות חב"ד שיתפשטו ויתרחבו משך כל השנה.

והרי הימים ימי סגולה וכביאור רבנו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך על פי משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה ואז רשאין כל מי שרוצה להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם (לקוטי תורה, פ' ראה ע' לב).

בברכה להצלחה ולבשורות טובות ובברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה – לכאו"א וב"ב שליט"א.


בכנס הארצי הששי: ראה גם לקמן אגרת ט'תשמט.