ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ז' אלול, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

מר מאיר שי' אזולאי

מעברת בת-ים

צריף 50 א/ב

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו שנתאחר מסיבות בלתי ידועות.

ואזכירו למילוי משאלות לבבו לטובה בענינים שכותב, בנוגע עצמו ואמו תחי'.

על פי סגנון מכתבו רואני שלמותר להדגיש לו שהנהגה יום-יומית בהתאם לדרך התורה והמצוות, נוסף על העיקר הוא מילוי צווי השם יתברך, הרי זהו הצנור לקבלת ברכות ה' בכל המצטרך.

בהזדמנות זו אוסיף, אשר כיון שנמצא בצה"ל בודאי רואה במוחש אפילו בענינים גשמיים כפשוטם איך שישראל ערבים זה לזה, ושהנהגת כל אחד ואחד ומילוי הציוויים, ומבלי להרהר עליהם, הרי זה לא רק לטובת העושה והמקיים, אלא בזה תלוי' הצלחת כל הפלוגה שנמצא בה, שמפלוגה זו תלוי המצב בכל השטח, וכן הלאה עד למצב כל החזית והארץ.

ומכאן אתה למד איך הוא גם ברוחניות הענינים והאחריות הגדולה של כל אחד בפרט, ובלשון הרמב"ם בספרו היד החזקה (הלכות תשובה, פרק ג' הלכה ד'): צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה; עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה.

וזוהי הנקודה שברצוני להדגיש בנוגע להזכות הגדולה שיש לו כעת, שהתחזקותו למלא ציוויו של הקדוש ברוך הוא, הנקרא אלקי צבאות, יש בה כדי להנחיל נצחון גמור על האויב ובלי אבידות וכולי. ובפרט על פי הכתוב בפרשה דשבוע זה: כי ה' אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והי' מחניך קדוש. וכבר בישר בראשית הפרשה: כי תצא למלחמה על אויביך – יציאה כדבעי אז – ונתנו ה' אלקיך בידך. ויציאה למלחמה כדבעי היינו כמו שהקדים לזה בפרשה הקודמת (שופטים כ, א): כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם, כי ה' אלקיך עמך המעלך מארץ מצרים. ופירש רש"י – בעיניך הוא רב, אבל בעיני ה' כולם כסוס אחד.

הכתוב לעיל הוא בנוגע לכל מצוות ה'. וביתר שאת הוא בנוגע למצות תפילין שסגולה מיוחדת לה על פי הכתוב: וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, זאת אומרת שלכתחילה ייראו מלבוא עלינו במלחמה. ואפילו אם המצב בא לידי מלחמה, אז בזכות מצוות תפילין שמניחים על הזרוע ועל הראש זוכים לקיום ההבטחה וטרף זרוע אף קדקוד.

ויהי רצון שנוסף על זה שבעצמו יעשה על פי הנ"ל יהי' גם כן שליח טוב למסור הכתוב לעיל לחבריו שי', להתחזק ללכת בדרך התורה, הנקראת תורת חיים, היינו הוראה בחיי היום-יום שיהיו חיים ראויים לשמם, ונקראת גם כן תורת אמת, כי נצחיית היא. ובהסברה מתאימה בדברים היוצאים מן הלב, ובפרט על ידי שיהי' דוגמא חי' הנהגה האמורה, בודאי שיוכל לזכות את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

והרי הימים האלו ימי סגולה הם, ימי התעוררות וימי רחמים, הוא חודש אלול, חודש ההכנה לקבלת ברכת ה' בכל המצטרך, ובפרט לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.


שישראל ערבים זה לזה: שבועות לט, סע"א. וש"נ.

בפרשה דשבוע זה: תצא כג, טו.

בראשית הפרשה: תצא.

וראו כל . . ויראו ממך: תבוא כח, יו"ד.

וטרף זרוע אף קדקוד: ברכה לג, כ.