ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט"ו אלול, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א אשר עלו בשנה זו לארץ הקדושה תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו, המתיישבים בנחלת הר חב"ד,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בהוספה למה שכתבתי לכמה מהם באופן פרטי, הנני בא בזה בפני' כללית לכולם יחד, אשר גדול זכות הרבים בכלל, ובפרט בהתאחד רבים יחדו בענין טוב וקדושה, ובמיוחד – בארץ הקודש והתנחלותה,

והנני שולח לכאו"א מהם וכולם יחד איחולַי ותפלותי וברכתי אשר תהי' ההתיישבות וההתנחלות שלהם בנחלת הר חב"ד בשעה טובה ומוצלחת בכל הפרטים, בגשמיות וברוחניות גם יחד, ואשר הסתדרותם בנחלת הר חב"ד תתאים לשמו, אשר שמא מלתא הוא, באופן שיבואו אל המנוחה ואל הנחלה, בביטול כל הענינים המבלבלים במנוחת הנפש ומנוחת הגוף, ומתוך שמחה וטוב לבב ילכו מחיל אל חיל בהר הקודש, בתורתנו הקדושה והבנתה והשגתה בחב"ד שבנפש ובאופן דלימוד המביא לידי מעשה, קיום מצותי' בהידור.

וכאמור – הדברים מופנים להמתיישבים בנחלת הר חב"ד, הן אלה שהתיישבו כבר והן שיתיישבו בעתיד.

והרי הימים ימי סגולה, כדברי רבנו הזקן, אשר בחודש אלול מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא הוא בדוגמת מלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה ואז רשאין כל מי שרוצה להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם כו' (לקוטי תורה, פ' ראה, דף לב).

בברכה להצלחה בכל האמור, הצלחה רבה, ולכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה ולבשורות טובות בכל,

מנחם שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 219. ב"בכרם חב"ד" גליון 23 (שבט, תש"ל).

המתיישבים בנחלת הר חב"ד: ראה גם לעיל אגרת ט'תרנד, ובהנסמן בהערות שם.

שכתבתי . . באופן פרטי: ראה גם לעיל אגרת ט'תשיד.

גדול זכות הרבים: ראה ברכות ח, רע"א; שו"ע אדה"ז או"ח הל' תפלה ס"צ ס"י – בנוגע לתפלה. אבות פ"ג מ"ו; הל' ת"ת לאדה"ז פ"ד ס"י – בנוגע לתורה. וראה אגה"ק סכ"ג. ד"ה עשרה שיושבין, תרפ"ח (סה"מ תרפ"ח ע' קמח ואילך. ה'תש"ח ע' 265 ואילך), ה'תשמ"ב (תו"מ סה"מ תמוז ע' עג ואילך). וראה קונטרס החלצו, תרנ"ט פ"י (סה"מ תרנ"ט ע' סא). וראה גם שם פ"ז (סה"מ שם ע' נט).

שמא מלתא הוא: ראה גם לעיל ח"א אגרת קנד. וש"נ.

אל המנוחה ואל הנחלה: ראה פ' ראה יב, ט.

ילכו מחיל אל חיל: תהלים פד, ח. וראה ברכות ומו"ק בסופן. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

דלימוד המביא לידי מעשה: ראה קידושין מ, ב. וש"נ.