ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט"ו אלול, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ

שלום וברכה!

מצו"ב מכתבי לעולים החדשים שי' אשר עלו בשנה זו לאה"ק ת"ו ע"י מ"צ ב"ב – שהתיישבו כבר והעתידים להתיישב בע"ה בנחלת הר חב"ד.

ובקשתי אשר בתור זקן רבני אנ"ש והתמימים אשר באה"ק ת"ו שי' ימסרו באופן המתאים לעולים החדשים דשם ומה טוב במעמד הרבים בנחלת הר חב"ד ובזמן המתאים, והרי בכלל ימי כל חודש זה ימי סגולה הם כמובא במכתב הנ"ל.

ובודאי אשר יסייעו בידו לסדר האסיפה בהתאם להנ"ל בכדי שיתקבלו הדברים כפי הדרוש ויפעלו פעולתם, ויבשר טוב בזה מתוך בריאות שמחה וטוב לבב, ות"ח מראש.

בבכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגו"ר,

מ. שניאורסאהן

[מכתב המזכירות בקשר לב' האגרות שלפנ"ז]

ב"ה, ט"ו אלול, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים שי' וואלף

שלום וברכה!

בהוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א מצו"ב העתק מכתב כללי מכ"ק אדמו"ר שליט"א לעולים החדשים בנחלת הר חב"ד, וכן העתק המכתב להרב דכפר חב"ד שליט"א, ובודאי בצותא עם מר שלמה שי' מ. יקחו על עצמם הטרחה שבדבר והסידור וכו', ויתייעצו ביניהם בנוגע להפרטים בזה.

ואולי גם כן מהנכון שייקרא המכתב בבית הכנסת דנחלת הר חב"ד בשבת שלאחרי האסיפה. וכן לעשות פאָטאָ מהמכתב להעולים ולתתו לכל משפחה מהמתיישבים. וכן פעולות כיוצא בזה כפי ראותם המצב על אתר.

ובודאי יודיע מקבלת המכתבים ובעיקר מהנעשה בזה, ובהקדם, וכל המפרט הרי זה משובח, ות"ח מראש.

וכאן המקום לעורר על השמועה התמוה ביותר שכאילו מישהו לומד "פּשעטלעך" בדברי כ"ק אדמו"ר ודעתו וכוונתו בנוגע התיישבות אנ"ש בנחלת הר חב"ד, למרות בקשת כ"ק אד"ש כמה פעמים שלא יעקמו דבריו בשביל כוונות פרטיות של פלוני ופלוני, כי למה להם אַריינשלעפּן דעם רבי'ן שליט"א אין זייערע געשעפטלעך און פּאָליטיקע. ודי לחכימא ברמיזא. ובפרט שאין זה רמז גרידא, כי אם דברים שנאמרו כמה פעמים, ותמי' גדולה שלאחרי כל זה שוב כנראה יש כאלו הממשיכים בפוליטיקה זו הבזוי' וד"ל.

ובודאי לאחרי פרסום מכתב זה ייבטלו כל הלעז וכו' בנוגע להתיישבות בנחלת הר חב"ד, ויהי רצון שגם בזה יבשרו טוב.

בברכה לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,

ניסן מינדל – מזכיר


מצילום האגרת.

מוהר"ר שניאור זלמן: גרליק. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תשה, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבי לעולים החדשים: דלעיל אגרת שלפנ"ז.

שלמה מ.: מיידנצ'יק.