ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ז אלול, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

להנהלת צעירי אגודת חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח הטלפונגרם שנשלח אליהם היום:

ב"ה.

לכל אחד ואחד מהברי מצוה

יתומי המלחמות והחבלנות בארצנו הקדושה שליט"א

שלום וברכת שנה טובה ומתוקה!

ביום זה הבהיר, יום הולדת אדמו"ר הבעש"ט ואדמו"ר הזקן, שני המאורות הגדולים אשר האירו ומאירים גם עתה את חיי עם ישראל באהבת ישראל ובאהבת התורה ובאהבת השם,

אביע השתתפותי הנפשית בשמחתך לרגל הגיעך לענות בר מצוה. ויהי רצון שתקבל עליך עול תורתנו תורת חיים ומצוותי' בשמחה ותקיימם מתוך בריאות ומנוחה כי יתן ה' שלום בארץ, וגדול זכות התורה והמצות להגן על הארץ ועמנו בכל מקום שהם ולהפיל אימתה ופחד על כל אויב וצר, וסגולה מיוחדת במצות תפילין אשר כהודעת חז"ל כל עמי הארץ יראו ממך ומביאה נצחון לאנשי המלחמה, ובכל זה תגרום נחת רוח אמיתי לאביך ה' יקום דמו, אשר מעולם האמת בו הוא נמצא משגיח בהנעשה את ילדיו, מתענג עונג רב בהנהגתם הטובה ושמח שמחה גדולה בראותו את אשר הולכים הם מחיל אל חיל בתורתנו תורת אמת ומצוותי'.

בברכת מזל טוב להבר מצוה ולשנה טובה תכתב ותחתם וכל המשפחה שליט"א,

מנחם שניאורסאהן

בברכת כוח"ט

מזכיר


נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 530.

ביום זה הבהיר: ראה בהנסמן בלקו"ש חכ"ט ע' 527 הערה ד"ה סגולה-טאָג.

יום הולדת . . שני המאורות הגדולים: ראה שיחת ח"י אלול ה'תש"ג (ספר השיחות ה'תש"ג ע' 141 ואילך). וראה לקו"ש חכ"ד ע' 178 ואילך, ובהנסמן שם.

יתן ה' שלום בארץ: ע"פ בחוקותי כו, ו.

וגדול זכות התורה והמצות להגן: ראה סוטה כא, א.

ולהפיל אימתה ופחד: ע"פ בשלח טו, טז.

כהודעת חז"ל: ברכות ו, א. הלכות קטנות להרא"ש הל' תפילין סט"ו.

מחיל אל חיל: תהלים פד, ח. וראה ברכות ומו"ק בסופן. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.