ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ה אלול, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הנהלת המדרשה למורות "בית רבקה" בכפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבם מיום הבהיר ח"י אלול.

ומובן שגרמה לי שמחה רבה הידיעה שנתקבלו תלמידות חדשות במספר חשוב, ובודאי ישתדלו להגדיל מספר התלמידות כהנה וכהנה, וגודל חשיבות הענין אין צריך ביאור.

ויש עוד להוסיף בזה על פי משל הידוע של אדמו"ר הזקן בנוגע לַחודש אלול, אשר על ידי שמקבלים עוד תלמידה ועוד תלמידה מתרבה מספר המקבלים פני המלך בשדה באופן נעלה ביותר. שהרי מובן שאף שנמצאים בשדה, כמה אופני קבלת פנים אפשריים וכו', ואצל מלך מלכי המלכים הקב"ה חשוב כל אחד ואחת חשיבה נעלית ביותר. ואשרי זכותם של כל המשתדלים בזה. ומזה מובן גם כן שכל השתדלות ויגיעה כדאיות הן.

בברכת הצלחה רבה בעבודתם בקודש חינוך על טהרת הקודש של בנות עם קדוש, ובפרט ובמיוחד בארץ הקודש ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה,

ובברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.


מיום הבהיר ח"י אלול: ראה בהנסמן בלקו"ש חכ"ט ע' 527 הערה ד"ה סגולה-טאָג.

משל . . אדמו"ר הזקן: לקו"ת ראה לב, ב.

ארץ אשר גו': עקב יא, יב.