ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ה אלול, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מר דוד שי' דוידוביץ

שלום וברכה!

באיחור זמן נתקבל מכתב ד"ר . . . שנשלח אלי על ידי כ'. ומפני רבוי הטרדות נתעכב המענה עד עתה, ומצו"ב ההעתק.

כאן ההזדמנות להודות לכ' עוד הפעם בעד עזרתו לכפר חב"ד ולעניניו, שבודאי גם בעתיד ימשיך בזה, ואדרבה יוסיף בזה כהוראת תורתנו, תורת חיים, הוראה בחיים, מעלין בקודש. ויהי רצון שיעשה בזה מתוך בריאות שמחה וטוב לבב, ובנקודה פנימית – מתוך נחת אמתי, נחת יהודי מסורתי, מכל בני ביתו שיחיו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגו"ר ולבשו"ט בענינים הכללים ובענינים הפרטים.


מר דוד דוידוביץ: אגרת נוספת אליו – לעיל אגרת ט'תרצ.

מעלין בקודש: ברכות כח, א. וש"נ. וראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תקעז הערה ד"ה להעלות בקודש.