ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ח אלול, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר חיים שי' בר-לב

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

וה' אלקי צבאות יברכו בהצלחה בתפקידו הכי אחראי בכלל, ובפרט בימים אלו, ובמו עיניו יראה, בסגנון הכתוב, כי ה' אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והי' מחניך קדוש (דברים כג, טו) ומכאן שלב אחר שלב וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך (דברים כח, י) ולאחרי זה השלב של ונתתי שלום בארץ גו' וחרב לא תעבור בארצכם (ויקרא כו, ו) – "אפילו חרב של שלום", ובימיו ובימינו יקויים היעוד לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה (ישעי' ב, ד) בגאולה האמתית והשלימה בבוא משיח צדקנו, אשר גם בזה יהי' עמנו ישראל אור לכל העמים, וכהקדמת המבואר שם – והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב (שם, שם ג') אשר ילכו באור ה'.

בכבוד ובברכת הצלחה רבה.

נ.ב. מטעמים מובנים – נשלח מכתבי באותו הדרך בו קבלתי מכתב כ'.


מר חיים בר-לב: רמטכ"ל בצה"ל. אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תקסג. לקמן אגרת ט'תתלח.

אפילו חרב של שלום: תענית כב, ב.