ספריית חב"ד ליובאוויטש

[קיץ, ה'תשכ"ט]

ידיעת הענינים עפ"י הסדר שבגמרא ובמאמרים, מלבד יחידים שבקלות אצלם בע"פ עם התיבות.

[כמאה דפים] ואחד וכמשנ"ת לקו"ת ראה (כב, ג) דגם עתה מעלה דק"א.

[ענינים בנגלה ובחסידות להנוסעים בשליחות המל"ח] ומוכרח הוא.

ויה"ר שיבוא כהנ"ל בפו"מ.

אזכיר עה"צ.


חלקה נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 440.

נכתב בקשר לההוראה בהתוועדות ש"פ שלח שנה זו שהתלמידים יחזרו בע"פ מאה דפי גמרא ועשרה מאמרי דא"ח, והשאלה היתה אם הכוונה לחזרה עם התיבות, או רק הענינים.

כמאה . . ענינים . . המל"ח: המובא בחצ"ר נעתק ממכתב השואל.

כמאה דפים: בהמשך להנ"ל, הודיעו ע"ד ההתחלה בחזרת "כמאה דפים" וע"ז בא המענה דלקמן.