ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ מזקני רבנים התמימים הר"ש שליט"א הלוי, משפיע ישיבת תומכי תמימים

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, לו ולכל אשר לו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות ולרוב נחת אמתי מכל יו"ח שי' ומתלמידיו שי' – שקרויים בנים – לאורך ימים ושנים טובות.

בברכה לבריאות ולהצלחה ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת שנדפסה ב"ספר זכרון" להרב"א גורודצקי ע"ה ע' 345.

הר"ש: הר"ר שמואל לויטין. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תעו.

שקרויים בנים: ספרי ופרש"י עה"פ ואתחנן ו, ז.