ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד חברי המועצה המקומית קרית מלאכי,

ובראשם מר דוד אלבג עבודי

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מכ"א באלול.

וכאן המקום אתי לכל לראש להביע תודתי הלבבית על עזרתם בהקמת "נחלת הר חב"ד". ובודאי ככל דבר טוב שדורש המשך ובהוספה, לא רק שימשיכו גם להבא בשיתוף פעולה ועזרה אלא עוד יוסיפו בזה כהנה וכהנה. ואף על פי שלא צריכים זירוז בכגון זה, ועצם הדבר לא נצרך לנתינת תודה, שהרי שכר מצוה מצוה, אבל הרי אמרו חכמינו ז"ל אין מזרזין אלא למזורזין ואף אני רצוני להביע שמחתי בראותי כי לב ישראל ער הוא להקל לאחינו בני ישראל הקליטה וההתיישבות וההתנחלות בארצנו הקדושה תבנה ותכונן.

ויהי רצון אשר כל אחד מהם בתור חבר המועצה המקומית של קרית מלאכי וכולם יחד יצליחו בתפקידם שתהי' קרית מלאכי קרי' נאמנה ועיר ואם בישראל בארץ ישראל, ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, לכל אחד ואחד מהם עם בני ביתם שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה.


נדפסה ב"התקשרות" גליון צב ע' 12, וב"מקדש מלך" ח"ג ע' רעט.

בהקמת "נחלת הר חב"ד": ראה לעיל אגרת ט'תרנד.

שכר מצוה מצוה: אבות פ"ד מ"ב. וראה תניא רפל"ז.

אמרו חכמינו ז"ל: ראה מכות כג, א. ספרי נשא ה, ב. במדב"ר פ"ז, ו.

ארץ אשר גו': עקב יא, יב.