ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

ועד הכנס הששי של נשי ובנות חב"ד – כפר חב"ד,

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

מכ' – דו"ח מיום ט' אלול נתקבל, ות"ח ת"ח.

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי להן ולב"ב שי', ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכת הצלחה רבה בעבוה"ק – בבתיהן ובסביבתן הקרובה והרחוקה ומתוך שמחה וט"ל,

מ. שניאורסאהן

בטח תודיענה מהתחלת הקיום בפועל דהחלטות הכנס. ולאח"כ – מההמשך. ות"ח מראש.

זה עתה נתקבלו נרות השעוה – ע"י הזוכָה בגורל – שהיא באת-כח של כולן – שתליט"א, ות"ח ת"ח ויאיר גורלן בתוככי גורל כל נשי ובנות ישראל שתליט"א, לאורך ימים ושנים טובות.


נדפסה ב"מקדש מלך" ח"א ע' 332 ואילך.

הכנס הששי: ראה גם לעיל אגרת ט'תשלה.

נרות השעוה: ראה גם לעיל חכ"ד אגרת ט'רכ.