ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יוסף שי' אלמוגי

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתבו מכ"ד באלול.

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות, ולמילוי משאלות לבבו לטובה בכל הענינים שמזכיר במכתבו.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. נפלא הסיפור של חכמינו זכרונם לברכה בנוגע להיהודי הראשון, הוא אברהם אבינו, וזה לשונו: "אמר רבי לוי, בשעה שהי' אברהם מהלך בארם נהרים ובארם נחור ראה אותן אוכלים ושותים ופוחזים. אמר הלואי לא יהא לי חלק בארץ הזאת. כיון שהגיע לסולמה של צור, ראה אותם עסוקין בניכוש בשעת הניכוש, בעידור בשעת העידור (עוסקים בעבודה), אמר הלואי יהא חלקי בארץ הזאת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך אתן את הארץ הזאת" (בראשית רבה לט, ח).

וככל עניני התורה, תורת חיים ותורה נצחית, כן הסיפורים במדרשי רבותינו ז"ל הוראה בכל הזמנים בכל המקומות. וההוראה מובנת.


מר יוסף אלמוגי: שר העבודה. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תקסב. לקמן אגרת ט'תתפו.

הסיפור: הובא ונתבאר בלקו"ש חט"ו שיחה ד' לפ' לך לך (ע' 93 ואילך).

לזרעך . . הזאת: לך לך יב, ז.