ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר משה שי' קשתי

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת מכתבו.

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי למר ולכל בני ביתו שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

ויהי רצון שבקרוב ממש יקויים היעוד ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד גו' וחרב לא תעבור בארצכם (ויקרא כו, ו) – וכדרשת רבותינו זכרונם לברכה – אפילו חרב של שלום – ואולך אתכם קוממיות.

בכבוד ובברכת הצלחה.