ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר גד שי' יעקובי

רמת השרון, רח' שבטי ישראל 13

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתבו מכ"ד באלול ולהודות לו עבור ברכת השנה.

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, לו ולבני ביתו שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

וכאן מקום אתי להביע גם תודתי למר בעד עזרתו לכפר חב"ד ועניניו ובטח גם להבא ימשיך בזה ועוד יוסיף כהנה וכהנה.

בכבוד ובברכת הצלחה.


מר גד יעקובי: אגרת נוספת אליו – לקמן ט'תתלט.