ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

ועד כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מכתביהם נתקבלו וכן הדו"ח והפ"נ.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה הנני בזה להביע ברכתי, להם ולכל אשר להם, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכת הצלחה בעבוה"ק בכחב"ד ובאופן דמוסיף והולך ואור – וגם בסביבתם הקרובה והרחוקה ומתוך שמחה וט"ל,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נדפסה ב"התקשרות" גליון תכא.