ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'תשנד

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

מרת אסתר יהודית תחי' דרורי

ברכה ושלום!

על ידי ידידינו בארצנו הקדושה, תבנה ותכונן, קבלתי בקשת ברכה עבורה, והזכרתי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר לרפואה קרובה.

ויהי רצון שתוכל לבשר טוב בזה, וזכות תפקידה לטובת נוער אחינו בני ישראל יעמוד לה, ובודאי כשתחלים עוד תוסיף בזה, מתוך שמחה וטוב לבב.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.