ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'תשנה

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ בעל מדות ומרא דעובדין טבין עוסק בצרכי ציבור וכו'

מוהר"ר מרדכי מייש שליט"א

הרב הראשי

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לכת"ר ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

והשם יתברך ויתעלה יזכהו לנהל עדתו על מי מנוחות ויסגי חילו באורייתא מתוך הרחבה שמחה וטוב לבב.

בכבוד ובברכה.