ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אהרן שי' יריב

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת מכתבו.

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולבני ביתו שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, ומילוי משאלות לבבו לטובה, ובפרט שיצליח בתפקידו האחראי, וזכות הרבים מסייעתו.

בכבוד ובברכה.


מר אהרן יריב: ראש אגף המודיעין. אגרות נוספות אליו – לקמן אגרת ט'תתמד. ט'תתפב. ט'תתקטו. ט'תתקמה. ט'תתקעח.