ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, בין כסא לעשור, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד חברי המועצה של קרית-גת,

ובראשם מר ארי' מאיר ומר אברהם לחיאני

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מיום ד' בתשרי וברכתם לשנה החדשה.

וכאן המקום אתי, לכל לראש, להביע תודתי הלבבית על עזרתם למוסדות חב"ד במחנם הטוב.

ובודאי ככל דבר טוב שדורש המשך ובהוספה, לא רק שימשיכו גם להבא בשיתוף פעולה ועזרה להרחבת המוסדות אלא עוד יוסיפו בזה כהנה וכהנה.

ואף על פי שלא צריכים זירוז בכגון זה, ועצם הדבר לא נצרך תודה, שהרי שכר מצוה מצוה, אבל הרי אמרו חכמינו ז"ל אין מזרזין אלא למזורזין, ואף אני רצוני להביע שמחתי בראותי כי לב ישראל ער הוא.

ויהי רצון אשר כל אחד מהם בתור חבר המועצה של קרית-גת וכולם יחד יצליחו בתפקידם שתהי' קרית-גת קרי' נאמנה ועיר ואם בישראל בארץ ישראל, ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

ובימי סגולה אלה שבין ראש השנה – יום הכתיבה טובה – ויום הכיפורים – יום החתימה טובה, הנני בזה להביע ברכתי לכל אחד ואחד מהם, ועל ידם לכל בני עירם, עם בני ביתם שיחיו, ברכת חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה.


וכאן המקום כו': ראה גם לעיל אגרת ט'תשמח.

שכר מצוה מצוה: אבות פ"ד מ"ב. וראה תניא רפל"ז.

אמרו חכמינו ז"ל: ראה מכות כג, א. ספרי נשא ה, ב. במדב"ר פ"ז, ו.

לב ישראל ער הוא: ראה שהש"ר פ"ה, ב.

קרי' נאמנה: ישעי' א, כו.

ועיר ואם בישראל: ראה שמואל-ב כ, יט.

ארץ . . שנה: עקב יא, יב.

יום הכתיבה . . יום החתימה: ראה ר"ה טז, א. הנסמן בהערות למכתב ח"י אלול ה'תשמ"ו בסופו (לקו"ש חכ"ט ע' 533). וש"נ.