ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, חוהמ"ס, תש"ל

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה משה אברהם שי'

שלום וברכה!

מאשרים אנו בזה קבלת מכתבו מכ"ו אלול, ומועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק לו היום:

כבוד המשתתפים בהקפות שמחת-תורה בירושלים עיר קדשנו תובב"א ע"י משיח צדקנו, בתוככי כל אחינו בני ישראל השמחים בשמחת תורה בכל מקום שהם – שליט"א.

בשעה ששמחה הכפולה, שמחת ישראל בתורה ושמחת התורה בישראל, מקפת ומאחדת את כל עמנו, הקרובים והרחוקים גם יחד, תוקף ותוכן מיוחדים לשמחה זו בירושלים השלימה, שהודיעונו חכמינו ז"ל שלא נתחלקה לשבטים, כי היא נחלת עולם של כל ישראל, שניתנה לו מאלקי עולם, ככתוב בתורתו.

ויהי רצון שתתאים ירושלים ליעודה – שממנה תצא תורת השם ודבר השם, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עלי' ועל עמינו גוי אחד בארץ,

ובקרוב ממש נזכה ונראה בגאולה האמתית והשלימה כדבר השם: הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ קהל גדול ישובו הנה ובאו ורננו במרום ציון.

המשתתף בשמחתם שמחתנו וחותם בתפלה לשנת שמחה ותורה ולשנת קיום היעוד וישבתם לבטח בארצכם ואין מחריד ואתם תהיו לי לעם ואולך אתכם קוממיות.

מנחם שניאורסאהן

המברק בטח נתקבל בעתו.

בכבוד ובברכת החג.

מזכיר


מו"ה משה אברהם: יפה, ירות"ו. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תקעט, ובהנסמן בהערות שם.

שהודיעונו חכמינו ז"ל: מגילה כו, א. וש"נ.

ליעודה: ישעי' ב, ג.

וראו גו': ע"פ לשון הכתוב – תבוא כח, יו"ד.

גוי אחד בארץ: שמואל-ב ז, כג. ועוד.

הנני מביא אותם גו': ירמי' לא, ז ואילך.

היעוד: בחוקותי כו, ה ואילך.