ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ה תשרי, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת המברק חתום על ידה בקשר עם השידוך של בנם שי' והמחותנים שי', וכו'.

ואמש דיברו איתי גם המחותנים בענין זה, ואמרתי להם דעתי בזה שכיון שהי' המדובר לעשות החתונה בחודש אדר בשעה טובה ומוצלחת לא נהיגי כלל לדחות זמן החתונה.

ב) על פי הנוהג ברובא דרובא, החתונה היא במקום הכלה, וגם בנידון זה לדעתי כן צריך להיות, ובפרט שכזכור לי כבר הוסכם על זה שתהי' החתונה בארצות הברית, אלא שאם יוותרו המחותנים וסכמו להחליף מ . . . לניו-יארק, הרי גם זה נכלל בנוהג האמור.

ג) אף שכמדומה גם על דבר זה נדבר, חזרתי עוד הפעם שלאחר החתונה משך זמן ילמד החתן בכולל כאן בארה"ב בניו-יארק, וכיון שהנוהג שהלימוד בכולל הוא לערך שנתים ימים, דעתי בנידון זה שוודאי כן צריך להיות, היינו שילמד בכולל כאן לאחרי שתסיים הכלה תי' משרתה בחינוך ב . . . שנת תש"ל ושנת תשל"א, ולאחרי זה ידונו הזוג הצעיר בינם ובין עצמם על דבר מקום דירתם לאחר זה.

ד) בתימהון וגדול נודעתי אשר השקו"ט על דבר פרטים האמורים וכיוצא בהם מתנהל על ידי החתן והכלה, שאין זה ענינם כלל וכלל, כי אם שייך זה אך ורק להמחותנים, והטעמים מובנים, וכבר פרסמתי דעתי בזה כמה וכמה פעמים. והנה הנעשה בזה כבר עבר, אבל אמרתי להמחותנים, וכן אמרתי שאכתוב גם להם, שעל כל פנים מכאן ולהבא לא ינהלו המו"מ בזה לא החתן ולא הכלה כלל וכלל.

ה) כן נודעתי שכמה וכמה ענינים מתנהלים על ידי ממוצעים ושליחים וכו' וכו', ובמילא גרמו לאי-הבנה, ובמילא גם לעג"נ וכולי. ואמרתי להם שעל כל פנים מכאן ולהבא אין כל מקום להתערבות ממוצעים ושליחים וכולי, והדואר יביא המכתבים כתובים ישר מהמחותנים זה לזה, ואין צורך בממוצעים, ואדרבה, וק"ל.

מפני תוכן הנ"ל וכדי למנוע ענינים בלתי רצויים, נשלח המכתב מבלי לחכות לתור, ומהיר דחוף. ות"ח מראש על אישור קבלתו גם כן באופן האמור.

בכבוד ובברכה.


לא נהיגי כלל לדחות זמן החתונה: ראה גם לעיל חכ"ב אגרת ח'רנה, ובהנסמן בהערות שם.

החתונה היא במקום הכלה: ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'תרנב. וראה גם מאמרי אדמו"ר האמצעי דרושי חתונה ח"א ע' קמז, ובהערות שם ד"ה ועכשיו.

וכבר פרסמתי דעתי כו': ראה גם תורת מנחם – התוועדויות חי"ב ע' 152 ואילך. חכ"ג ע' 110 ואילך. ועוד.