ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, א' דר"ח מרחשון, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר שניאור זלמן שי' מסחרי

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ו בתשרי מבשר טוב, כמנהגו הטוב להודיע בשורות משמחות המביאות עידוד וקורת רוח, ותשואות חן חן לו עבור שימת לבו בזה, ובקשה גם להבא לעשות כן, ואך טוב יבשר תמיד כל הימים.

ובהמשך להפ"ש על ידי המזכירה שלו כמו שכותב, עוד הפעם אאחל למר שנת שמחה ובריאות נכונה והצלחה מרובה בעסקנות ציבורית שלו, וכשם שזכה לראות פרי טוב בעמלו כן וביתר שאת ינצל כשרונותיו שחונן בהם לזכות את הרבים, וזכות הרבים מסייעתו.

כיון שבאים אנו מחודש תשרי, חודש השביעי המושבע וממולא כל טוב, וסיומו זמן שמחתנו בכלל ושמחת התורה בפרט, יהי רצון שתומשך השמחה בכל ימות השנה, שמחה של תורה ומצוות ומעשים טובים, המביאה שמחה בכל הענינים, הכלליים והפרטיים, בגשם וברוח גם יחד.

בכבוד ובברכה.


מר שניאור זלמן מסחרי: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תרב, ובהנסמן בהערות שם.

חודש השביעי המושבע וממולא כל טוב: ראה ויק"ר פכ"ט, ח.