ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ח' חשון, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' ר' אהרן שי'

רב הראשי

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת המברק, ואזכיר את זוג' תחי' על הציון לרפואה, ויהי רצון שיבשר טוב בזה.

כיון שלא שמעתי מכת"ר שי' לאחרונה על דבר בריאותו הוא, משמע שזה בסדר.

ויהי רצון שמתוך בריאות הנכונה יעשה ויפעל בביסוס היהדות והפצתה בכל המדינה באופן דמוסיף והולך, ובפרט שזכות הרבים מסייעתו.

ועתה שבאים אנו מחודש השביעי המושבע בכל טוב, ושסיומו בזמן שמחתנו בכלל ובשמחת התורה בפרט, יתן השם יתברך שכל עניני כת"ר הכלליים והפרטיים יהיו חדורים בשמחה של תורה ושמחה של מצוה, וינהל עדתו על מי מנוחות מתוך שמחה וטוב לב תמיד כל הימים.

בכבוד ובברכה.