ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"א חשון, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר דניאל שי'

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתבו מיום ל' בתשרי, שהגיעני באיחור.

נעם לי במאד לקרוא בו דעתו בנוגע לדת ישראל אשר היא "הגורם הבלעדי המלכד את עם ישראל בכל פזוריו". ומפרש אני את הבטוי "בכל פזוריו" שזה כולל גם את אחינו בני ישראל אשר בארץ ישראל, וכההמשך במכתבו אשר בדת ישראל "טמון כוחו המוסרי של עם ישראל לעמוד על נפשו ולהגן על הארץ".

ובודאי ידוע למר אשר דת ישראל שתי נקודות מיוחדות ומקושרות בה:

הא' – שהיא מקפת את חיי האדם מרגע הראשון להוולדו ועד רגעו האחרון עלי אדמות, ובלשון הכתוב: "בכל דרכיך דעהו (את ה')", וכפירוש חכמינו ז"ל בזה, שהכוונה גם באכילתו ובשתיתו ובמשא ומתן שלו וכולי.

ועוד זאת – שהיא דת מעשיית, ובנוסח המשנה: המעשה הוא העיקר. שלכן, כשמתבוננים בחמשה חומשי התורה וכן בששה סדרי משנה וכו' רואים אנו שרובם ככולם הוראות מעשיות, ובנוגע לדיעות – ובפרט דיעות אבסטרקטיות – מעט מזעיר לפי ערך בכמות ובקיצור וברמז, אף כי רב האיכות הוא ומועט המחזיק את המרובה.

ובהתאם להקדמה האמורה, תקותי חזקה שרגש שלו בנוגע לדת מתורגם למעשה בפועל בחיי יום-יום, וזכות כפולה ומכופלת למר בזה שהרי בודאי משמש דוגמא לכמה וכמה, ובפרט אשר גם תפקידו כמפקד חטיבה בצה"ל מוסיף עוצם בזה, שהרי מטבע בני אדם שהוא מושפע במיוחד מהעומד על גביו, ומושפע ממנו לא רק בשטח זה שהוא מפקד שלו, אלא גם מהנהגתו בשאר עניניו ובחייו הפרטיים.

ועוד נקודה בדבר, שהרי מטבע איש צבאי, ובפרט מפקד בצבא, להיות רגיל בקבלת עול במילוי פקודה מבלי לשאול טעם והסברה, ואפילו באם יש אצלו איזו קושי' על הפקודה. ובסגנון המסורתי – הקדמת נעשה לנשמע. זאת אומרת, שהנהגתו של מר וכל בני ביתו, מיוסדת על דת ישראל במעשה בפועל, נכפלת פי כמה על ידי רבים שילכו אחריו בזה. ולכן אפילו אם קשור הדבר ביגיעה והשתדלות, בודאי שכדאיות הן כיון שמזכה את הרבים בזה.

ובודאי לדכוותי' דמר אין צורך להדגיש שאין להתרשם מקושיים ועיכובים באם אפילו פוגשים בהם. ורק להוסיף נקודה על פי תורת הבעל שם טוב, שמכל דבר יש ללמוד הוראה בעבודת האדם לבוראו וקונו: כי הנה כל ענין הצנחנות מיוסד על זה שמנצלים את כוח המעצור של האויר להאיט הירידה בצנחנות, ואדרבה מנצלים אותו להיות כוח מסייע שתהי' הצנחנות בהצלחה. והנמשל מובן.

כנהוג בבקשת ברכה, אזכירו ואת בני ביתו שיחיו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור, ובתוכן מכתבו בכלל, ויצליח בתפקידו בהגנה על עם ישראל ועל ארץ ישראל, ובסגנון הכתוב: וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך.

בכבוד ובברכה.


מר דניאל: מפקד חטיבת צנחנים בצבא הגנה לישראל.

ובלשון הכתוב: משלי ג, ו.

וכפירוש חכמינו ז"ל בזה: רמב"ם הל' דיעות ספ"ג. טושו"ע או"ח סרל"א. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ו ס"ב.

ובנוסח המשנה: אבות פ"א מי"ז.

צבא . . בקבלת עול: ראה גם לעיל אגרת ט'תרנו, ובהנסמן בהערות שם.

הקדמת נעשה לנשמע: ראה שבת פח, א. ועוד.

תורת הבעל שם טוב: ראה כש"ט (הוצאת תשנ"ט) בהוספות סרכ"ג ואילך. וש"נ.

ובסגנון הכתוב: תבוא כח, יו"ד.